EN

Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszły w życie zasady Integrowanej Ochrony Roślin, które zakładają racjonalne łączenie metod chemicznych i niechemicznych w ograniczaniu presji agrofagów. Jedną z bardzo ważnych zmian było wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji środków ochrony roślin stosowanych na plantacjach.

Decyzja o wykonaniu zabiegu powinna być poprzedzona lustracją polową i na jej podstawie po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości zasadne jest wykonanie zabiegu środkami ochrony roślin. Próg ekonomicznej szkodliwości określa nasilenie występowania agrofagów (liczebność szkodnika, chwastów lub powierzchnię porażenia chorobami), dla którego spodziewana zniżka plonu przewyższa koszty wykonania zabiegu środkami ochrony roślin. O ile w przypadku szkodników często możliwe jest określenie presji jednego gatunku i wykonania zabiegu po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, to już w przypadku chorób czy chwastów jest to bardzo trudne. Trudność ta wynika z tego, że chwasty i choroby bardzo rzadko występują pojedynczo, a dostępne dane literaturowe nie informują, np. o progu ekonomicznej szkodliwości dla kilku gatunków chwastów występujących jednocześnie.

Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin z jednej strony powinna zapewniać możliwość kontroli ich stosowania przez właściwy organ administracji państwowej, a z drugiej może być doskonałym źródłem informacji o przebiegu sezonu wegetacyjnego, stanie plantacji, presji agrofagów dla osoby prowadzącej plantację czy doradcy.

Informacje, które musi zawierać ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin zostały określone w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 i  należy do nich zaliczyć: nazwę środka ochrony roślin, termin zabiegu i dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin.

Część oferowanych wzorów zeszytów ewidencji zabiegów  środkami ochrony roślin rozszerza minimum określone prawem, dając możliwość zamieszczenia większej ilości informacji – ważnych dla samego użytkownika.  

Przydatna z punktu widzenia praktycznego będzie również kolumna „uwagi” – w niej można zamieścić informacje dotyczące skuteczności zabiegu, przebiegu warunków pogodowych, czy inne obserwacje przydatne przy prowadzeniu upraw w gospodarstwie.

Ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin powinna być przechowywana przez profesjonalnego użytkownika przez okres 3 lat od wykonania ostatniego, odnotowanego zabiegu .

Załącznik do ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin

wstecz