EN

Laboratorium DPL

O Laboratorium

Laboratorium QEMETICA Agricultural Solutions  DPL zostało założone w 2018 roku. Rok później, laboratorium uzyskało certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL, ang. Good Laboratory Practice, GLP). Było to możliwe dzięki połączeniu wiedzy doświadczonych ekspertów, zaangażowania zespołu i nowoczesnego wyposażenia badawczego. Certyfikat umożliwił zespołowi wykonywanie badań uznawanych na świecie przez organy rejestrujące środki ochrony roślin. Przez pierwsze lata QEMETICA Agricultural Solutions  DPL znajdowało się w Warszawie. Realizując strategię BU AGRO, siedziba laboratorium została przeniesiona do Nowej Sarzyny.

Strategia zmierza do skupienia wszystkich swoich działalności we wzajemnym sąsiedztwie. Jej celem jest zacieśnienie współpracy i usprawnienie przepływu know-how

Laboratorium po raz kolejny dowiodło swojego profesjonalizmu i wiarygodności, odnawiając w lipcu 2021 certyfikat DPL w Nowej Sarzynie. Efekty prężnie wykonywanych badań rejestracyjnych widać w kolejnych produktach wprowadzanych na europejskie i światowe rynki. Wysoka jakość realizowanych zleceń odpowiada skuteczności rejestracji – do tej pory 100% zakończonych projektów zyskało aprobatę państw oceniających dokumentację.

Zespół Laboratorium tworzą specjaliści chemii analitycznej z wieloletnim doświadczeniem w badaniach środków ochrony roślin i pracy w standaryzowanym środowisku. Oprócz rzetelnego wykonania badań zapewniamy obiektywną ocenę uzyskanych wyników. Udzielamy również ewentualnych sugestii co do kierunku działań związanych z podnoszeniem jakości produktu w celu spełnienia wymogów prawnych i oczekiwań rynku

Laboratorium po raz kolejny dowiodło swojego profesjonalizmu i wiarygodności, odnawiając w lipcu 2021 certyfikat DPL w Nowej Sarzynie. Efekty prężnie wykonywanych badań rejestracyjnych widać w kolejnych produktach wprowadzanych na europejskie i światowe rynki. Wysoka jakość realizowanych zleceń odpowiada skuteczności rejestracji – do tej pory 100% zakończonych projektów zyskało aprobatę państw oceniających dokumentację.

Zespół Laboratorium tworzą specjaliści chemii analitycznej z wieloletnim doświadczeniem w badaniach środków ochrony roślin i pracy w standaryzowanym środowisku. Oprócz rzetelnego wykonania badań zapewniamy obiektywną ocenę uzyskanych wyników. Udzielamy również ewentualnych sugestii co do kierunku działań związanych z podnoszeniem jakości produktu w celu spełnienia wymogów prawnych i oczekiwań rynku

Zakres usług badawczych

Laboratorium QEMETICA Agricultural Solutions  DPL wykonuje szeroki zakres badań analitycznych wymaganych w procesie rejestracji substancji czynnych (s.c.) i środków ochrony roślin (ś.o.r.). Zajmujemy się oznaczaniem zawartości substancji czynnej, zanieczyszczeń istotnych i zanieczyszczeń znaczących w materiale technicznym (TC) w ramach badań pięcioszarżowych. Badamy też gotowe formulacje ś.o.r. w zakresie ich właściwości fizykochemicznych oraz zawartości substancji czynnych i zanieczyszczeń istotnych. Na bieżąco śledzimy wytyczne OECD, CIPAC i akty prawne UE, aby nasze badania były rzetelne, wiarygodne i niepodważalne a tym samym uznawane przez ekspertów uczestniczących w procesie oceny dokumentacji i rejestracji ś.o.r.

Każde badanie w systemie DPL jest wykonywane przez zespół specjalistów pod nadzorem kierownika badania i finalizowane raportem końcowym z wykonanych analiz, przygotowanym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i ocenionym przez ekspertów wewnętrznych.

Laboratorium opracowuje i waliduje własne metody instrumentalne. Na życzenie klienta, możemy dostosować opracowywaną metodykę do możliwości aparaturowych wymaganych przez dział kontroli jakości zleceniodawcy, aby umożliwić transfer metody do laboratorium klienta. W miarę możliwości technicznych możemy też przeprowadzić rewalidację wcześniej zwalidowanej metody.

Na zlecenie klienta laboratorium wykonuje analizy jakościowe i ilościowe produktów, poza systemem DPL, w celu wstępnego scharakteryzowania produktu.

Oferujemy też badania substancji aktywnych oraz ś.o.r. dla celów ustalenia właściwego wyniku określonego parametru jako laboratorium rozjemcze, a także usługi kontroli jakości w ramach długofalowej współpracy z innymi partnerami biznesowymi.

W naszej firmie kierujemy się profesjonalizmem i etyką zawodową a poufność i bezpieczeństwo danych to nasz standard. Na życzenie możemy podpisać indywidualną umowę o poufności.

Na zlecenie klienta laboratorium wykonuje analizy jakościowe i ilościowe produktów, poza systemem DPL, w celu wstępnego scharakteryzowania produktu.

Oferujemy też badania substancji aktywnych oraz ś.o.r. dla celów ustalenia właściwego wyniku określonego parametru jako laboratorium rozjemcze, a także usługi kontroli jakości w ramach długofalowej współpracy z innymi partnerami biznesowymi.

W naszej firmie kierujemy się profesjonalizmem i etyką zawodową a poufność i bezpieczeństwo danych to nasz standard. Na życzenie możemy podpisać indywidualną umowę o poufności.

Laboratorium wykonuje następujące badania:

Badania środków ochrony roślin
 • charakterystyka profilu zanieczyszczeń substancji technicznej (TC)
 • oznaczanie zawartości substancji czynnej w substancji technicznej (TC)
 • oznaczanie zawartości zanieczyszczeń istotnych w substancji technicznej (TC)
 • oznaczanie zawartości zanieczyszczeń znaczących w substancji technicznej (TC)
 • oznaczanie innych zanieczyszczeń, wymaganych przez specyfikację bądź wskazanych przez klienta
Badania 5-szarżowe
 • opracowywanie i walidacja metod analitycznych zgodnie z SANCO/3030/99
 • oznaczanie zawartości substancji czynnej w produkcie (ś.o.r.)
 • oznaczanie zawartości zanieczyszczeń istotnych w produkcie (ś.o.r.)

Badania wykonujemy odpowiednimi metodami CIPAC/OECD/innymi unormowanymi lub zgodnie z własnymi Standardowymi Procedurami Operacyjnymi (SPO), utworzonymi na podstawie powyższych metod. Przedstawiamy najczęściej zamawiane przez klientów analizy dla substancji czynnych oraz środków ochrony roślin.

Inne, niewymienione tu analizy, uzgadniamy indywidualnie z klientem. Oferujemy pomoc w ustaleniu wymaganego zakresu badań dla danej formulacji. Prosimy o kontakt w celu omówienia możliwości wykonania zlecenia.

 • charakterystyka profilu zanieczyszczeń substancji technicznej (TC) – identyfikacja potencjalnych zanieczyszczeń znaczących
 • test identyfikacyjny substancji czynnej, w ramach badań pięcioszarżowych
 • stabilność środka ochrony roślin (ś.o.r.) w niskiej temperaturze wg CIPAC MT 39.3
 • wygląd i barwa wg EPA OPPTS 830.6302 Color, EPA OPPTS 830.6303 Physical State
 • pH wg CIPAC MT 75.3
 • kwasowość/zasadowość wg CIPAC MT 191
 • gęstość wg CIPAC MT 3
 • lepkość kinematyczna i dynamiczna wg OECD 114
 • napięcie powierzchniowe wg OECD 115
 • oznaczanie temperatury zapłonu metodą zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa
 • oznaczanie pienienia wg CIPAC MT 47.3
 • oznaczanie wylewności badanego materiału wg CIPAC MT 148 i CIPAC MT 148.1
 • oznaczanie stabilności zawiesin wg CIPAC MT 184.1
 • oznaczanie samorzutnej dyspersji zawiesin wg CIPAC MT 160
 • oznaczanie stabilności dyspersji suspo-emulsji wg CIPAC MT 180 charakterystyka emulsji i właściwości re-emulgujących wg CIPAC MT 36.3
 • trwałość rozcieńczenia formulacji i stabilność w roztworach wodnych wg CIPAC MT
 • 41.1
 • analiza sitowa na mokro wg CIPAC MT 185
 • ocena trwałości opakowania

 • Przyspieszone starzenie wg CIPAC MT 46.4 i CropLife International Technical Monograph No 17, 3rd Edition
 • Stabilność w niskiej temperaturze wg CIPAC MT 39.3
 • Składowanie długoterminowe w temperaturze otoczenia wg CropLife International Technical Monograph No 17, 3rd Edition
 • Składowanie w temperaturze wskazanej przez klienta

Po każdym z wymienionych składowań możemy wykonać uzgodniony zestaw badań fizykochemicznych i/lub ilościowych 

Laboratorium wykonuje następujące badania:

Badania rejestracyjne ilościowe

Badania środków ochrony roślin
 • charakterystyka profilu zanieczyszczeń substancji technicznej (TC)
 • oznaczanie zawartości substancji czynnej w substancji technicznej (TC)
 • oznaczanie zawartości zanieczyszczeń istotnych w substancji technicznej (TC)
 • oznaczanie zawartości zanieczyszczeń znaczących w substancji technicznej (TC)
 • oznaczanie innych zanieczyszczeń, wymaganych przez specyfikację bądź wskazanych przez klienta
Badania 5-szarżowe
 • opracowywanie i walidacja metod analitycznych zgodnie z SANCO/3030/99
 • oznaczanie zawartości substancji czynnej w produkcie (ś.o.r.)
 • oznaczanie zawartości zanieczyszczeń istotnych w produkcie (ś.o.r.)

Badania rejestracyjne jakościowe i fizykochemiczne

Badania wykonujemy odpowiednimi metodami CIPAC/OECD/innymi unormowanymi lub zgodnie z własnymi Standardowymi Procedurami Operacyjnymi (SPO), utworzonymi na podstawie powyższych metod. Przedstawiamy najczęściej zamawiane przez klientów analizy dla substancji czynnych oraz środków ochrony roślin.

Inne, niewymienione tu analizy, uzgadniamy indywidualnie z klientem. Oferujemy pomoc w ustaleniu wymaganego zakresu badań dla danej formulacji. Prosimy o kontakt w celu omówienia możliwości wykonania zlecenia.

 • charakterystyka profilu zanieczyszczeń substancji technicznej (TC) – identyfikacja potencjalnych zanieczyszczeń znaczących
 • test identyfikacyjny substancji czynnej, w ramach badań pięcioszarżowych
 • stabilność środka ochrony roślin (ś.o.r.) w niskiej temperaturze wg CIPAC MT 39.3
 • wygląd i barwa wg EPA OPPTS 830.6302 Color, EPA OPPTS 830.6303 Physical State
 • pH wg CIPAC MT 75.3
 • kwasowość/zasadowość wg CIPAC MT 191
 • gęstość wg CIPAC MT 3
 • lepkość kinematyczna i dynamiczna wg OECD 114
 • napięcie powierzchniowe wg OECD 115
 • oznaczanie temperatury zapłonu metodą zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa
 • oznaczanie pienienia wg CIPAC MT 47.3
 • oznaczanie wylewności badanego materiału wg CIPAC MT 148 i CIPAC MT 148.1
 • oznaczanie stabilności zawiesin wg CIPAC MT 184.1
 • oznaczanie samorzutnej dyspersji zawiesin wg CIPAC MT 160
 • oznaczanie stabilności dyspersji suspo-emulsji wg CIPAC MT 180 charakterystyka emulsji i właściwości re-emulgujących wg CIPAC MT 36.3
 • trwałość rozcieńczenia formulacji i stabilność w roztworach wodnych wg CIPAC MT
 • 41.1
 • analiza sitowa na mokro wg CIPAC MT 185
 • ocena trwałości opakowania

Badania składowania

 • Przyspieszone starzenie wg CIPAC MT 46.4 i CropLife International Technical Monograph No 17, 3rd Edition
 • Stabilność w niskiej temperaturze wg CIPAC MT 39.3
 • Składowanie długoterminowe w temperaturze otoczenia wg CropLife International Technical Monograph No 17, 3rd Edition
 • Składowanie w temperaturze wskazanej przez klienta

Po każdym z wymienionych składowań możemy wykonać uzgodniony zestaw badań fizykochemicznych i/lub ilościowych 

Stosowane techniki analityczne i aparatura

Dysponujemy nowoczesną aparaturą, co przekłada się na czułość i sprawność opracowywanych w QEMETICA Agricultural Solutions  DPL metod analitycznych. Nasi specjaliści, we współpracy z certyfikowanymi ośrodkami zewnętrznymi, zapewniają regularne weryfikacje, kalibracje i kwalifikacje aparatów, co oprócz spełniania wymogów OECD DPL w zakresie zasobów aparaturowych, pozwala nam z pełną świadomością brać odpowiedzialność za uzyskane wyniki oznaczeń.

W laboratorium QEMETICA Agricultural Solutions  DPL znajdują się, m.in.:

 • ultra i wysokosprawne chromatografy cieczowe z detektorami UV-DAD
 • chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas
 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas
 • spektrofotometr UV-Vis
 • spektrometr FT-IR/ATR
 • automatyczny titrator do oznacza zawartości wody metodą Karla-Fischera
 • aparat Pensky-Martens
 • aparat do oznaczania napięcia powierzchniowego
 • pH-metry
 • lepkościomierz z przystawkami do oznaczania cieczy od niskiej do wysokiej lepkości
 • wytrząsacz z zestawem sit
 • aparatura do analiz klasycznych (miareczkowanie, strata masy po suszeniu itd.)
 • inkubatory, łaźnie i komory termostatowane do testów stabilnościowych i składowania

Informacje kontaktowe

glp@qemetica.com

Kierownik Laboratorium Barbara Loryś

Barbara.Lorys@qemetica.com

Edyta Łącka Edyta.Lacka@qemetica.com